Program

Program VPM Cheb 2022-2026

Volba pro město Cheb (VPM) se svým volebním programem drtivě vyhrála volby v roce 2018. Ač nám většinu čtyřletého funkčního období komplikovala pandemie koronaviru a následná energetická a uprchlická krize, dokázali jsme realizovat řadu klíčových záměrů a posunout Cheb kupředu.

K těm nejvýznamnějším, byť možná méně nápadným, patřila naprostá proměna zažitých mocenských poměrů v Chebu, kdy dění na radnici desátky let (mnohdy ze zákulisí) řídila stejná skupina lidí, kteří měli, na rozdíl od ostatních, na radnici dveře vždy otevřené. To už naštěstí neplatí. Stejně tak jsme „zakletý zámek“, kterým radnice bývala a který komunikoval s občany jen tehdy a jen o tom, co sám uznal za vhodné, transformovali v úřad, pro něhož je Cheban partnerem, kterému je třeba poskytnout maximum informací o záměrech a výsledcích práce radnice.

Leccos je rozpracováno, leccos nemohlo být v době krize uskutečněno. Ve volebním programu tedy nabízíme dokončení řady již připravovaných záměrů i rozjezd nových. Věříme, že příští čtyři roky nabídnou klidnější prostor pro práci celé radnice a umožní nám pokračovat v nastoupeném trendu a ukázat náš potenciál v plné šíři a síle. Lidé, kteří radnici ovládali do roku 2018, nezmizeli. Jsou tu a čekají na příležitost k návratu.

Vstřícná radnice

Co se nám povedlo/nepovedlo?

 • Podařilo se přetrhat letité klientelistické vazby na chebské radnici
 • Členové vedení města zveřejnili při nástupu do i při odchodu z funkce své podrobné majetkové poměry, starosta i místostarostové mají na webových stránkách radnice veřejně přístupný časový program
 • Zavedli jsme a rozvinuli nové formy informování občanů o dění na radnici (plakáty s pozvánkou na jednání zastupitelstva, páteční videa, veřejná projednání investičních záměrů,…)
 • Hrdě a opakovaně jsme se přihlásili k demokratickým základům naší společnosti (pravidelné vyvěšování tibetské vlajky, převzetí Lavičky Václava Havla, vznik piazetty Vlasty Chramostové, oslavy 30. výročí sametové revoluce,…)
 • Zavedli jsme mimořádně úspěšný participativní rozpočet
 • Finančně a propagačně jsme podpořili popř. iniciovali vznik řady nových společenských akcí (Food Festival, Chebolet, Festival piva,…)
 • Vznikla celá sada nových strategických materiálů města (Strategický plán rozvoje města, Plán rozvoje sportu,…), které jsou veřejně přístupné na webu města
 • Zjednodušili a zrychlili jsme rozhodovací procesy na radnici – bylo redukováno množství materiálů předkládaných do rady města, byla posílena manažerská pravomoc vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací
 • Iniciovali jsme vznik nové vizuální identity města promítnuté např. do nyní modernizované podoby Chebských radničních listů
 • Nově dochází ke kontrole rozhodovací činnosti na úseku přestupků a stavebního řádu tak, aby při řízení nedocházelo k prodlevám
 • Partnerství s Nižním Tagilem bylo nahrazeno novým vztahem s Novou Dubnicí
 • Nepodařilo se digitalizovat více procesů na radnici, především parkovací karty
 • Nedaří se nám více vtáhnout žáky SŠ do společenského dění ve městě a organizace vlastních akcí

Co chystáme?

 • Budeme dále rozvíjet koncept dne otevřených dveří na radnici
 • Zajistíme implementaci nového vizuálního stylu města a podpoříme identifikaci občanů s ním
 • Budeme rozšiřovat obsah aplikace Munipolis pro přímou komunikaci mezi městským úřadem a občany
 • Zasadíme se o prohlubování procesu digitalizace, a to především prostřednictvím Portálu občana
 • Hodláme občanům přibližovat mimořádnou historii našeho města, a to včetně jejích temných okamžiků (Instalace Kamenů zmizelých Židů, připomínky obětí národnostních střetů a perzekuce totalitních režimů)
 • Dále budeme pracovat na modernizaci obsahu a vizuální podoby Chebských radničních listů
 • Ve spolupráci s neziskovkami založíme městský parlament dětí a mládeže, aby se mladá generace více zapojila do rozhodování o budoucnosti města

Podnikání, finance, majetek města

Co se nám povedlo/nepovedlo?

 • Na rozdíl od mnoha měst jsme ani v době epidemie nesáhli k zadlužení města úvěrem, město tak je bez jakýchkoliv dluhů
 • Po celou dobu jsme prakticky nezvyšovali nájmy v městských prostorách, vstupy do městských organizací (divadlo, sportoviště) nebo městské poplatky (za odpad, za psy,…)
 • V době pandemie jsme všem Chebanům odpustili poplatek za odpad, podnikatelé v městských prostorách měli výrazně snížené nájmy
 • Schválili jsme vyhlášku o omezení hazardu výhradně na území Svatého Kříže
 • V Mánesově ulici byla dokončena rekonstrukce domu s 22 byty
 • Posílili jsme rozhodovací roli obcí ve společnosti Chevak
 • Úspěšně jsme rozjeli opravy bytů formou svépomoci, nové bydlení tak získalo více než 30 rodin
 • Modrý věžák byl přestavěn na bytový dům
 • Podařilo se prodat pozemky pro výstavbu komplexu bytových domů na nám. Prokopa Holého
 • Nedokázali jsme předejít manažerskému pochybení ve firmě TEREA ústícího v razantní zvýšení cen tepla
 • Nepodařilo se nám uvolnit dostatek financí na rekonstrukci městských nemovitostí (Evropská 41, Dominikán, Karlova 17,…)
 • Nestihli jsme dotáhnout do konce přestavbu bývalé DPS v Dragounské 12 na polyfunkční dům
 • Nedokázali jsme dotáhnout do konce majetkoprávní a infrastrukturní zajištění Průmyslového parku II. a pozemků pro parcely v Hájích

Co chystáme?

 • V rámci veřejných zakázek na stavební práce zavedeme bonifikaci zhotovitele, který nabídne rychlejší dokončení stavby; především by se to týkalo frekventovaných komunikací, jejichž uzavírka působí dopravní potíže
 • Budeme pokračovat v zasíťování Průmyslového parku II. a hledat potenciální zájemce o investici. Pozemky ale prodáme jen v případě, že investor splní čtyři podmínky:
  • Půjde o velkého investora, který sám využije velkou část PP II.
  • Investor bude poptávat především zaměstnance s vyšší kvalifikací
  • Budou minimalizovány environmentální dopady celého projektu
  • Investor bude významně podporovat společenský život ve městě a v regionu
 • Budeme usilovat o posílení majetkového podílu Chebu popř. dalších obcí ve firmách Chevak a TEREA Cheb
 • Ve společnosti TEREA Cheb budeme prosazovat diverzifikaci energetických zdrojů (LTO, biomasa, bioplyn, štěpka,…), aby se snížila závislost ceny vyráběného tepla na cenách zemního plynu
 • Společnost Lesy města Chebu budeme motivovat k upřednostnění přírodě blízkého hospodaření v lesích před navyšováním těžby dřeva
 • Nabídneme odkoupení přibližně čtvrtiny městských bytů přednostně současným nájemníkům; utržené peníze v plném objemu vynaložíme na modernizaci zbývajících městských domů
 • Doprojektujeme novou zástavbu řadovými bytovými domy v lokalitě Mikulášská-Mlýnská a začneme s její realizací
 • Odprodáme pozemky v Hájích (za ulicí Drážní) pro výstavbu rodinných domů
 • Dokončíme jednání s investorem o výstavbě v bývalých kasárnách na Zlatém Vrchu, aby mohla být zahájena realizace projektu
 • Provedeme kompletní přezkoumání výše různých poplatků a provedeme jejich revizi směřující k omezení výjimek a větší přehlednosti; vybrané poplatky bude nutno po mnoha letech valorizovat a navázat na inflační koeficient
 • Budeme sníženým nájemným preferovat, aby v městských nebytových prostorech podnikali především drobní živnostníci s nabídkou služeb poptávaných Chebany (opravny, ordinace,…)
 • Zahrádkářům z Mírového sadu nabídneme nové pozemky pro zahrádky v docházkové vzdálenosti od centra a se zajištěným napojením na potřebné sítě
 • Přijmeme vyhlášku regulující vizuální smog v centru města, především neestetické a rušivé formy reklamy
 • Zajistíme revitalizaci tržnice za Priorem

Životní prostředí ve městě, čistota

Co se nám povedlo/nepovedlo?

 • Zastavili jsme projekt spalovny na Švédském vrchu
 • Byl úspěšně zaveden systém třídění odpadů do malých popelnic v rodinných domech, proběhla další vlna distribuce kompostérů
 • Pokleslo množství směsného komunálního odpadu, což je v kontextu ČR poměrně výjimečné
 • Nové nastavení vztahů s Chetes vedlo ke zlepšení čistoty v centru města
 • Více než 150 ha zemědělských pozemků v majetku města jsme nově propachtovali ekologicky hospodařícím zemědělcům
 • Město se aktivně zapojuje do kampaní Do práce na kole či Hodina Země
 • Nepodařilo se více rozvinout modrozelenou infrastrukturu
 • Nedokázali jsme najít vhodný systém a koncovku pro likvidaci bioodpadu
 • Nenašli jsme realizovatelný způsob, jak od současného paušálního poplatku za odpad přejít k systému finančně motivujícímu občany ke snížení množství směsného odpadu
 • Z velkých objektů v majetku města jsme zvládli výrazně snížit energetickou náročnost jen na 1.ZŠ

Co chystáme?

 • Ve spolupráci s krajem vybudujeme efektivní celokrajský systém likvidace směsného odpadu
 • Budeme koordinovat spolupráci firem s majetkovým podílem města (Chetes, Chevak, Terea) na likvidaci některých typů odpadu (bioodpady, gastroodpad,…)
 • Na velkých společenských akcích zavedeme opakovaně využitelné kelímky na nápoje
 • Roční poplatek za svoz a likvidaci odpadu jednorázově zvýšíme na 1000 Kč s předpokladem udržení této výše po celé volební období
 • Provedeme důslednou deratizaci městských objektů a kanalizace
 • Na části zatravněných pozemků budeme pokračovat v omezování jejich seče, aby poskytly lepší podmínky pro život hmyzu a drobných obratlovců
 • Vyhodnotíme návrhy na revitalizaci dolní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad tak, aby aspoň její část získala komornější a rozmanitější charakter; a po projednání s památkáři přistoupíme k realizaci
 • V případě prodeje pozemků v PP II. věnujeme aspoň 20 % získaných financí na environmentální opatření ve městě a jeho okolí
 • Ekologicky hospodařící zemědělce budeme upřednostňovat na dalších plochách v majetku města
 • Budeme podporovat projekty na omezení přehřívání centra města (zastínění, výsadba stromů,…)
 • Masivně budeme investovat do modernizace veřejného osvětlení s cílem snížit jeho energetickou náročnost a snížit světelný smog
 • Jako pilotní projekt fotovoltaiky zrealizujeme umístění solárních panelů na střechy 6.ZŠ
 • Na pěší zónu umístíme vodní prvky
 • Prostřednictvím územního plánu budeme bránit další zástavbě v blízkosti přehradních nádrží Skalka a Jesenice

Volnočasové aktivity

Co se nám povedlo/nepovedlo?

 • Podařilo se založit a úspěšně rozjet Správu sportovišť města Chebu a aplikaci Sportuj v Chebu
 • Vytvořili jsme a úspěšně zavedli zcela nový systém financování sportovní činnosti ve městě s akcentací podpory sportování dětí s mládeže
 • Navýšili jsme objem prostředků na podporu sportu o skoro 80 %, výrazně navýšeny byly i finance na podporu sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit Chebanů
 • Zavedli jsme jasná pravidla podpory sportovní reprezentace města
 • V areálu Lokomotivy vyrostla přístavba sportovní haly, na Levém břehu Ohře byl dosavadní volnočasový areál dobudován a dovybaven na plnohodnotný atletický stadion, skatepark, florbalové hřiště a beach volejbalové kurty, v Hájích máme nové nohejbalové hřiště
 • Po letech odkladů byla dokončena cyklostezka Cheb – Waldsassen, cyklostezka spojila i Podhrad s Háji
 • Vznikla obecní pec v komunitní zahradě, rozjelo se promítání klubového kina Art
 • Nepodařilo se najít či vystavět nové vhodné prostor pro některé menší sporty (gymnastika, cyklistika)

Co chystáme?

 • Dokončíme kompletní projektovou přípravu přístavby knihovny včetně rekonstrukce současné budovy; realizaci provedeme, pokud do rozpočtu připlynou vysoce nadstandardní příjmy či se objeví vhodný dotační titul
 • Zadáme zpracování projektu nového bazénu v Mírovém sadu, jeho finální podobu určí architektonická soutěž
 • Zahájíme výstavbu první etapy singltrekových tratí na Zelené hoře, najdeme vhodný pozemek pro výstavbu pumptrackové dráhy
 • Na vhodných místech umístíme cykloboxy pro bezpečné uložení kol popř. nabíjení elektrokol
 • V areálu Lokomotivy dobudujeme novou tribunu a druhé fotbalové hřiště s přírodní trávou; připravíme projekt rekonstrukce sportovní haly a pokusíme se na něj získat dotaci
 • Vybudujeme cyklostezku po nábřeží Ohře mezi sídlištěm Zlatý Vrch a Americkým mostem, připravíme projekt napojení průmyslových parků na stávající síť cyklostezek
 • Nadále budeme podporovat útulek pro psy v Horní Hraničné
 • Opravíme a zmodernizujeme technické zázemí divadla včetně Divadelního klubu „Déčko“
 • Kino Svět převedeme do správy města
 • V KC Svoboda budeme pravidelně pořádat akce pro seniory (tancovačky, koncerty, besedy)
 • Ve špejcharu a v městské zbrojnici v Hradební ulici vytvoříme novou expozici chebských krovů
 • Zmodernizujeme a obohatíme podobu elektronické encyklopedie města Chebu
 • Projekčně připravíme a v případě dostatku financí postavíme novou rozhlednu na Špitálském vrchu (Jahnmal) v koordinaci se stavební činností společnosti Zlatý vrch
 • Ve spolupráci s vysoutěženým poskytovatelem programu pro vánoční trhy budeme dále zvyšovat jejich atraktivitu

Sociální politika, zdravotnictví

Co se povedlo/nepovedlo?

 • Začali jsme proplácet hodnotu ročního kupónu na MHD seniorům od 65 let a čtvrtletních kupónů dětem a mládeži
 • V Dlouhé ulici vznikl denní stacionář pro seniory
 • Stacionář Mája konečně získal vhodné prostory v Dragounské 12
 • Radnice plní závazek přispět 40 mil. Kč na rekonstrukci nemocnice
 • Zavedli jsme motivační systém pro nově otevírané ordinace, díky čemuž máme v Chebu 3 nové ordinace praktiků a 11 ordinací stomatologů
 • Služba SENIOR Taxi byla rozšířena i do okrajových částí města
 • V době epidemie byl Cheb jedním z mála měst, která zdarma pořizovala a distribuovala potravinové balíčky pro seniory a zřídilo pro ně speciální infolinku; dobrovolníci následně seniorům pomáhali s registrací k očkování
 • Ve spolupráci s knihovnou zřídíme Chebskou seniorskou akademii se vzdělávacími kurzy různých vědeckých oborů
 • Nepodařilo se nám výrazněji zbrzdit nárůst výdajů z rozpočtu města do Správy zdravotních a sociálních služeb, ač se nastartovaly procesy k tomu vedoucí

Co chystáme?

 • Zajistíme hladký přechod sociální služby DOZP Vilík na kraj a transformaci Rané péče Krůček na neziskovou organizaci
 • Ve spolupráci s neziskovými organizacemi zajistíme co nejrychlejší integraci uprchlíků z Ukrajiny, kteří se budou chtít v Chebu trvale usadit
 • Budeme pokračovat v tradici „Vítání občánků“, nově budeme v obřadní síni pořádat pravidelná „Setkání jubilantů“ pro seniory, kteří dovršili věk 80, 85, 90 a více let
 • Pro rozšíření sociálních služeb zrekonstruujeme další patra objektu Vrázova 6

Bezpečnost a ochrana obyvatel, veřejný pořádek

Co se povedlo/nepovedlo?

 • Dokončujeme kompletní renovaci zcela zastaralého kamerového systému
 • Schválili jsme vyhlášku omezující konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích
 • Po vytěsnění hazardu z centra města výrazně poklesl počet loupežných přepadení
 • Na rizikových úsecích byly instalovány měřiče rychlosti projíždějících vozidel
 • MP doplnila své stavy a rozšířila činnost o hlídky se psy
 • V radničních listech pravidelně zveřejňujeme rady pro předcházení vzniku rizikových situací
 • Zavedli jsme efektivnější systém odstraňování autovraků
 • Daří se omezovat výskyt prostituce v ulicích města
 • Nepodařilo se nám ve větší míře postihovat znečišťování veřejných prostranství včetně odkládání odpadu mimo popelnice
 • Nadále přetrvává problém s výskytem lidí bez přístřeší a jejich nevhodným chováním ve frekventovaných částech města
 • Ač jsme to v programu slíbili, nepodařilo se rozšířit tzv. bezdoplatkovou zónu, všechny byly zrušeny na základě rozhodnutí Ústavního soudu
 • I kvůli epidemii vázla koordinace ČOI, PČR, celní stráže i dalších institucí při řešení prodeje padělků a drog

Co chystáme?

 • Dokončíme osazení všech nových kamerových bodů ve městě
 • Pro seniory uspořádáme kurzy prevence a chování v rizikových situacích
 • Maximálně vyjdeme vstříc drážním hasičům i dobrovolným hasičům z Hájů při budování nových základen
 • Na frekventovanějších přechodech u ZŠ a MŠ zřídíme v ranní době funkce přechodářů (hlídky, které budou zastavovat provoz a umožní bezpečnější přecházení ulic dětem), čímž „uvolníme ruce“ městské policii pro jinou činnost

Školství

Co se podařilo/nepodařilo?

 • Byl vytvořena a úspěšně aplikován systém náborového příspěvku pro nové učitele ZŠ a systém věrnostních odměn pro pracovníky všech příspěvkových organizací
 • DDM Sova získal moderní přírodovědné centrum a nové zázemí pro jezdecký a včelařský kroužek
 • Do chebských ZŠ bylo během čtyř let investováno 200 mil. Kč, z toho více než polovina z dotačních zdrojů, díky nimž byly zmodernizovány odborné učebny popř. dílny na 1., 2., 4. a 6.ZŠ
 • Prodloužili jsme otevírací dobu vybraných MŠ
 • Město zafinancovalo základním školám kurzy sebeobrany pro žáky a mateřským školám tělovýchovné aktivity se sportovními trenéry
 • Posílili jsme rozhodovací pravomoc ředitelů škol a vytvořili pro ně nový systém odměňování
 • Zřídili jsme Akademii umění pro seniory pořádanou ZUŠ
 • Na 6.ZŠ vznikly bilingvní česko-německé třídy
 • Všem celiakům z chebských škol a školek je k dispozici bezlepkové stravování
 • Nepodařilo se dořešit přesun ZUŠ do prostor Dominikánu

Co chytáme?

 • Nebudeme rušit žádnou ZŠ, početně slabších ročníků využijeme ke snížení počtu dětí ve třídách a zkvalitnění výuky
 • Pro potřeby 3.ZŠ a kroužků DDM Sova zrekonstruujeme zchátralou budovu bývalého kulturního domu na sídlišti Zlatý Vrch
 • Podpoříme činnost dětských skupin s cílem navýšit jejich kapacitu pro děti ve věku 1-3 roky jakožto náhradu jeslí
 • S dotací z IROP zmodernizujeme odborné učebny popř. školní hřiště na 5.ZŠ, 6.ZŠ a 3.ZŠ
 • Dokončíme projekt na snížení energetické náročnosti 3.ZŠ (zateplení, rekuperace)
 • Projektově připravíme a stavebně zahájíme rekonstrukci Dominikánu (včetně sálu bývalého KaSS) pro potřeby ZUŠ
 • Ve všech školských zařízeních zavedeme možnost bezlepkového stravování
 • Budeme finančně podporovat činnost pobočky ZČU v Chebu a dále jednat o rozšíření její nabídky o další pedagogické popř. zdravotnické obory

Doprava, komunikace, parkování

Co se povedlo/nepovedlo?

 • Byly zrekonstruovány ulice Americká, Bezejmenná, Dukelská, Karlova, Zemědělská, Písečná, Sadová (část), Družstevní (část), Kosmonautů, V Zahradách, Obrněné brigády za Priorem, Valdštejnova (část), Obětí nacismu (část), Dvořákova (část)
 • Došlo k úpravě značení a zvýšení bezpečnosti křižovatky u Modrého věžáku
 • Po úpravách máme funkční systém parkování v centru města, parkovné je možné platit přes mobilní aplikaci
 • Ve spolupráci s firmou TEREA dokončujeme hlídané parkoviště pro 70 vozů na sídlišti Zlatý vrch
 • Vybrali jsme nového provozovatele MHD v Chebu, který zabezpečí její provoz novými nízkoemisními autobusy
 • Díky opravě byla prodloužena životnost lávky do Hájů
 • Nedokázali jsme urychlit projektovou přípravu rekonstrukce dalších ulic (Lesní, Havlíčkova) či křižovatek nebo jsme na ně v rozpočtu nedokázali najít dostatek financí
 • Nepodařilo se výrazně zvýšit kapacity parkování na sídlištích a u nádraží
 • Nenašli jsme finančně a organizačně vyhovující způsob, jak zavést autobusovou linku přes náměstí

Co chystáme?

 • Při plánovaných rekonstrukcích vnitrobloků (Hradební-Dlouhá, Spáleniště za Vesmírem) budeme po konzultacích s obyvateli daných lokalit prosazovat jimi preferovaný poměr mezi využitím prostoru pro parkování a pro relaxaci
 • Dokončíme spolu s novým provozovatelem transformaci chebské MHD včetně optimalizace tras linek a jízdních řádů
 • Z městských peněz odmítáme financovat stavbu rychlonabíječek pro elektromobily, to má být záležitostí komerčních firem
 • Se Správou železnic budeme koordinovat projektovou přípravu rekonstrukce hlavní budovy nádraží, aby se stala reprezentativní branou do města
 • V prostoru před nádražím budeme usilovat o výstavbu parkovacího domu, výstavbu dalšího parkovacího domu chceme připravit v širším centru města
 • Projektově dokončíme a zrealizujeme rekonstrukce nebezpečných křižovatek u ZČU (Hradební – Americká) a za mostem do Hájů (Zemědělská – Blanická)
 • Zrekonstruujeme Americký most a projektově připravíme přímé pokračování ulice od mostu k Lidlu
 • Lávku do Hájů nahradíme novou, v případě dotačního financování zatunelujeme část trati do SRN a lávku nahradíme přesypem tunelu
 • Dokončíme výměnu lávky přes Ašskou ulici za novou
 • Zrekonstruujeme Havlíčkovu, Novou, Palackého (zbývající část), Příkopní a Lidickou ulici, v případě dostatku financí i část Májové, Kamennou a Baltazara Neumanna
 • Po etapách zahájíme rekonstrukce Lesní ulice a ulic U Stadionu a Vrchlického
 • Budeme pokračovat v revitalizaci sídliště Spáleniště rekonstrukcí zbývající části Mírové ulice, na ni naváže rekonstrukce centrálního vnitrobloku za Vesmírem
 • Zpracujeme projekt navýšení parkovacích kapacit v Hrnčířské ulici a po projednání s obyvateli lokality ho začneme realizovat
 • V koordinaci s krajem budeme prosazovat projekt dopravního zklidnění Evropské ulice jejím zúžením a využitím okrajů pro osázení zelení

Okrajové části města:

Co se povedlo/nepovedlo?

 • V každém ze čtyř let volebního období objelo na jaře vedení města všechny okrajové části a sbíralo podněty od místních občanů
 • Byly plošně opraveny cestní sítě v chatových oblastech (Podhoří, Stein, Třešňovka)
 • Provedli jsme rekonstrukci silnice do Cetnova, na Dřenici a kolem hradu v Hrozňatově
 • Podhrad byl napojen cyklostezkou na městskou část Háje
 • Byla vyčištěna nádrž v Loužku
 • V Tršnicích a na Bříze bylo vybudováno nové veřejné osvětlení
 • Byla opravena stezka pro pěší z Komorního Dvora na Františkovy Lázně
 • Nestihli jsme zrealizovat odkanalizování Tršnic a Jindřichova

Co chystáme?

 • Dokončíme odkanalizování Střížova, další na řadě bude kanalizace v Tršnicích, Jindřichově a v Hradišti
 • Obyvatelům chatových oblastí budeme i nadále nabízet možnost zpracování projektových dokumentací na výstavbu kanalizace za peníze města; na samotnou realizaci se pak budou muset chataři složit
 • S pomocí kraje zrealizujeme připravený projekt cyklostezky z Chebu přes Podhoří do Pomezí
 • Ve Slapanech opravíme most přes Odravu
 • Opravíme povrch silnice mezi Starým a Novým Hrozňatovem
 • Ve spolupráci s krajem vybudujeme chodníky podél hlavní silnice v Podhradu a v Hradišti
 • V Klestu a Dolním Pelhřimově vybudujeme zázemí pro setkávání místních občanů