Životní prostředí, nakládání s odpady, čistota a vzhled města

Problém: Je skvělé, že se podařilo převést svoz komunálního odpadu pod Chetes. Město ale musí reagovat na budoucí změny v odpadovém hospodaření, kdy stále zaostáváme ve třídění odpadu za většinou srovnatelných měst. Roční paušální poplatek navíc nemotivuje obyvatele k omezování produkce odpadů.

Řada lokalit ve městě zůstává v nevyhovujícím stavu, i nově upravené lokality (pěší zóna) již zasluhují oživení a lepší údržbu.

Naše řešení:

 • Zrušíme paušální poplatek za odpad (700 Kč ročně) a nahradíme ho smlouvami mezi městem a majiteli domů (rodinné domy) či společenstvími vlastníků (bytové domy). Budou si tak moci objednat velikost nádoby a četnost svozu podle množství směsného odpadu produkovaného domácností, což zvýhodní obyvatele, kteří odpad třídí nebo ho produkují málo (senioři)
 • Spalovnu na Švédském vrchu odmítáme, prioritu musí mít třídění odpadu a jeho recyklace popř. spalování ve Vřesové
 • Z rozpočtu města či dotačních titulů vylepšíme podmínky pro třídění odpadu – navýšíme počty separačních nádob, do domácností zdarma dodáme separační nádoby či tašky, pokusíme se rozšířit vermikompostéry na zpracování bioodpadu přímo v domácnostech
 • Dále rozšíříme služby sběrných dvorů (příjem nápojových plechovek, hliníkových fólií apod.) a služby TAXI odpad
 • Budeme důsledně postihovat znečišťování okolí popelnicových hnízd odkládáním objemného odpadu (nábytek, pneumatiky, …) mimo popelnice
 • Zajistíme, aby městský úřad a příspěvkové organizace města produkovaly naprosté minimum směsného odpadu a šly tak příkladem ostatním; do školních jídelen zakoupíme elektrické kompostéry na rychlou recyklaci bioodpadů z jídelen
 • Provedeme demolici bývalého kulturního domu na Zlatém Vrchu
 • Budeme iniciovat jednání o demolici nevyužitých objektů (Vesmír, Skalka –část nevyužitých objektů nákupního centra)
 • Ve spolupráci s okresním soudem zajistíme, aby se na úklidu města podíleli i odsouzení
 • Na části zatravněných pozemků zřídíme motýlí louky, které upravíme do podoby blízké přirozeným loukám s květinami a motýly
 • Na pěší zónu umístíme vodní prvek (fontánu, vodotrysk, …)