Ekonomika, podnikání

Problém: Radnice se v minulém období totálně zaměřila na rozšiřování stávající průmyslové zóny, která ve finále „zplaněla“ na soubor velkoskladů, kde pracuje mnoho agenturních zaměstnanců, pro něž je Cheb pouze noclehárnou. Pro Cheb tak výrazně narůstají výdaje za údržbu ploch a zajištění autobusového spojení se zónou, aniž by byly kompenzovány benefity z pohledu zaměstnanosti, sponzoringu a rozvoje města.

Naše řešení:

  • Nebudeme už dále změnami územního plánu zvětšovat plochu stávajícího průmyslového parku na úkor zemědělské půdy, zamezíme dalšímu navyšování podnikatelských aktivit spjatých s potřebou nekvalifikované pracovní síly nad rámec místních nezaměstnaných (agenturní pracovníci)
  • Budeme se snažit zamezit dalšímu nárůstu kapacit ubytoven pro nekvalifikované dělníky; pro stávající ubytovny zavedeme poplatek za ubytování
  • Pozemky v plánovaném novém Průmyslovém parku 2 (lokalita Ypsilonka – Dolní Dvory) prodáme pouze v případě, že zájemce o ně zajistí příchod strategického investora s vyšší přidanou hodnotou produkce a bude se podílet i na rozvoji samotného města (bytová výstavba, rozšíření zdravotnických a vzdělávacích kapacit, dopravní infrastruktura)
  • Změníme zažité vztahy města a firem, v nichž má vlastnický podíl (Terea, CHEVAK) tak, aby tyto firmy podporovaly rozvoj města a jeho infrastruktury namísto honby za co nejvyšším ziskem; Cheb musí v těchto firmách vystupovat jako sebevědomý vlastník a garant zájmů svých obyvatel
  • Maximálně podpoříme místní drobné a střední podnikatele; dlouhodobě nevyužité nebytové prostory budeme nabízet k pronájmu za režijní náklady
  • Snížíme poplatky za předzahrádky, aby se oživil veřejný prostor na náměstí a pěší zóně
  • Zrekonstruujeme a oživíme městskou tržnici za Priorem, aby se stala centrem nákupu čerstvého zboží přímo od jeho producentů
  • Zpracujeme projekt EPC na úspory energií v městských objektech; příprava a realizace projektů bude placena z části úspor za energie