Jak nám to ODS nenandala!

V polovině prosince zveřejnila chebská ODS reakci (odkaz zde) na dokument, který jsme nazvali „Velká chebská inventura“. Tento patnáctistránkový dokument předložilo naše končící vedení města novému, aby mu umožnilo lépe se orientovat v aktuálních procesech a investičních akcích, které na úřadě právě běží. Připomínáme, že když po obstrukcích a průtazích končila v roce 2018 koalice ANO, ODS, ČSSD a KSČM včetně místostarosty Pospíšila, nezůstala po nich na radnici pro naše vedení ani čárka a všechny informace jsme si museli složitě dohledávat. S námi vytvořeným dokumentem se údajně seznámil místostarosta Pospíšil, který „nečekal zázraky, ale neskrývá překvapení, jaké neočekávané záseky nachází“. V reakci ODS vyčítá bývalému vedení nekompetentní řízení radnice i celého města, ovšem v celé řadě bodů jsou v příspěvku ODS uvedeny zavádějící a nepravdivé informace.

Rekonstrukce komunikací

Předně, není pravda, že na příští rok je projekčně připravena k rekonstrukci pouze ulice Mírová. Sama nová vládní koalice má v rozpočtu 10,5 mil. Kč na ulici Nová, dále 7 mil. Kč v kapitole velkoplošných oprav, kde je připravena k realizaci ulice Wolkerova, a 10 mil. Kč na rekonstrukce komunikací, což obnáší ulici Příkopní. Ke dni, kdy bývalé vedení opouštělo radnici, jsme měli informace, že bude možné realizovat i cyklostezku podél severního břehu Ohře, mezi Havlíčkovou a ulicí Boženy Němcové, vládní koalice ji ale o rok odložila.

Změna provozovatele Kina Svět 

Kritizovaná výpověď nájemci kina Svět byla podána tak, že nájemní smlouva skončí k 30.6.2023. V době podání výpovědi na chebské politické scéně neexistoval subjekt, který by s tímto postupem nesouhlasil, vše bylo konzultováno (a kvitováno) opozicí, s jejímiž zástupci jsme tento krok probrali na jedné ze společných schůzek. Že na ně zástupci ODS většinou nedorazili s odůvodněním, že jim o nich pan Svoboda (člen ODS a také jediný zastupitel za ODS v minulém volebním období) zapomněl říci, není naší chybou. Záměrem bývalého vedení města bylo, že by kino přešlo pod ZDCH, o čemž byl ředitel Svoboda informován a žádán o zajištění tohoto kroku. To bylo z jeho strany přislíbeno. V zásadě se jednalo o standardní žádoucí proces, který samozřejmě s sebou nese určité počáteční problémy, ale ve finále by měl vést k úspornějšímu provozu kina a k lepšímu servisu pro občany.

„Havárie“ v městských objektech

ODS dále vytýká bývalému vedení „nedořešený havarijní stav v městských objektech“, mezi jinými ve sportovní hale. Tam ale ještě na přelomu srpna a září proběhla výměna svítidel, na což město dalo SSMCH investiční příspěvek přes 1 mil. Kč. Na špatný stav elektroinstalace, který byl zjištěn v souvislosti s touto výměnou, už bývalé vedení nemohlo efektivně reagovat. Podobně tak je nepochopitelné, jak mělo bývalé vedené „vyřešit“ stav po požáru knihovny, ke kterému došlo na konci srpna tohoto roku. Vezmeme-li v úvahu, že bývalé vedení opouštělo funkce 20. října 2022, je jasné, že nebylo v silách nikoho, aby k tomuto datu fungovala knihovna stejně, jako před požárem.

Nový provozovatel MHD

Dezinterpretací je také tvrzení o údajném „nedotaženém“ tendru na provozovatele MHD. Ve skutečnosti totiž smlouvu provozování MHD s Dopravním podnikem Cheb schválilo zastupitelstvo 15.9.2022, mj. i hlasem jediného člena ODS Svobody, poté musel úřad na úřední desce zveřejnit oznámení města uzavřít tuto smlouvu a smlouva mohla být podepsána podle zákona až po uplynutí dvou měsíců, tedy nejdříve v druhé polovině listopadu 2022. Jak ale uvádí sama vládní koalice v materiálu týkající se autobusů, které projednávalo ZM dne 15.12.2022, druhý z uchazečů, Autobusy Karlovy Vary, napadl postup města u Úřadu pro hospodářskou soutěž až 28.10.2022 a ÚOHS zahájil řízení až 1.11.2022. Jak tedy mohl být podle místostarosty Pospíšila tento tendr minulým vedením „dotažený“, když procesy, které by teoreticky mohly postup města zpochybnit, byly zahájeny až poté, co se funkcí ujalo vedení nové?

Přístavba knihovny

Nesmyslem je tvrzení o tom, že pokud jde o přístavbu knihovny, začaly se dělat „kontrolní dny“ až v březnu tohoto roku. Zde přece nešlo o stavbu jako takovou, ale o projekční práce. Postup těchto prací byl kontrolován realizujícím odborem investičním. Od března tohoto roku se zhruba po měsíci konaly koordinační schůzky s cílem koordinovat postup projekčních prací s řízeními, který byla vedena podle stavebního zákona. Celkový nárůst objemu investice za přístavbu knihovny by byl stejný, i kdyby koordinační schůzky začaly o půl roku dříve.

Dominikán

Pravdivé také není tvrzení, že se čtyři roky nic neudělalo s Dominikánem. Předně vznikla architektonická studie na jeho využití za součinnosti s vedením ZUŠ. Poté, právě proto, aby soutěž na zhotovitele projektové dokumentace byla připravena co nejlépe, proběhla časově náročná pasportizace jednotlivých součástí budovy, zejména oken, dveří a podlah. Výběrová komise již vybrala vítěze soutěže na dodání PD s tím, že projekční práce by měly být ukončeny v dubnu 2024. Samotná realizace pak bude na současném vedení radnice, které ovšem má na co navázat.

Zástavba v bývalých kasárnách na Zlatém vrchu

ODS také uvádí, že velké pochybnosti provází koncepce prodeje ploch na Zlatém vrchu. Předně, zveřejněný záměr na prodej pozemků v rozsahu cca 23,5 ha s již předem dojednanou (a zatím nepodepsanou) budoucí kupní smlouvou jediný zastupitel ODS Svoboda při hlasování v ZM dne 15.9.2022 podpořil. Za druhé, pokud ODS nyní kritizuje studii, je třeba vidět, že z podstaty věci studie na takto velké území nemůže jít do absolutních podrobností, navíc speciální komise, v níž seděl i současný starosta Vrba, konstatovala, že studie vyhovuje podmínkám původně zveřejněného záměru, které schválilo zastupitelstvo v červnu 2020. Pokud jde o budoucí smlouvu, jistě může být diskuse o tom, které konkrétní ustanovení smlouvy má být problematické a proč. To ovšem ve facebookovém příspěvku ODS není ani naznačeno.

Podnikání místostarosty Černého

ODS se notně „opřela“ do podnikání bývalého místostarosty Černého (VPM), který má v pronájmu dvě městské nemovitosti – lanové centrum a část objektu „Baťa“. Je nezbytné připomenout, že oba objekty získal pan Černý do nájmu v době, kdy byl opozičním zastupitelem a na radnici vládla koalice včetně pana místostarosty Pospíšila a za oba objekty řádně platí nájem. Jako v ostatních městských objektech platí i pro lanové centrum a „Baťu“, že nájemce na své náklady vykonává běžnou údržbu, investice do zhodnocení (svého) majetku platí město. Je tomu tak i na městské plovárně, na městských sportovištích či v nebytových i bytových prostorech. K lanovému centru přináleží i bývalá konírna, za niž pan Černý roky platil nájem, ač objekt kvůli chybějící hydroizolaci a rozsáhlému výskytu plísní neumožňoval jakékoliv smysluplné využití. Při izolování objektu proběhly i další úpravy, které umožnily v objektu aspoň podávat občerstvení formou bufetu (nejedná se o žádnou restauraci) a zřídit zde WC, jež návštěvníkům areálu Levého břehu Ohře citelně chybělo.

Lanové centrum je sportovištěm s vysokými nároky na bezpečnost a musí procházet pravidelnými revizemi. Na jejich základě musela být před rokem vyměněna houpačka a dětský „lanáček“, jinak by musely být tyto atrakce uzavřeny a město by tak vůči panu Černému porušovalo smlouvu, protože by omezilo jeho podnikání. Stejně tak hrozí, že bez další investice dojde do svou let k uzavření hlavního okruhu. Je jen na nové koalici, zda do něj peníze vloží. Pokud ne, musí ale počítat s tím, že nikdo takto „osekanou“ atrakci provozovat nebude a město přijde nejen o zdroj příjmů v podobě nájmu, ale i o atrakci pro četné návštěvníky města. Našemu vedení je vyčítána i příprava rekonstrukce „Bati“ (Evropská 41) a projektovaná modernizace je dávána opět do souvislosti s panem Černým. Připravovaná rekonstrukce se přitom týká především nádherných bytových prostor ve vyšších podlažích, která už delší dobu nemohou být využívána a s podnikáním pana Černého nemají nic společného. Naopak, rozsáhlé stavební práce ve vyšších podlažích činnost fitcentra Trinity spíše zkomplikují.

Lávka na Švédský vrch

A konečně lávka na Švédský vrch. Cenový nárůst u řady komodit bývalé vedení (ani nikdo jiný) ovlivnit nemohlo. Ceny, vysoutěžené před třemi lety, jsou dnes naprosto nereálné, to je jasné každému. Stejně tak je jasné, že se lávka musí dokončit, nelze ponechat rozestavěné torzo v kolejišti. Dodatek smlouvy č. 4 a dohoda o narovnání s bývalým zhotovitelem, jež byly předloženy do ZM v prosinci 2021, byly schváleny všemi zastupiteli, opět včetně MUDr. Svobody z ODS. Článek ODS dále připomíná přeplacení bývalého zhotovitele o částku 7 mil. Kč. Skutečností je, že k tomuto stavu podle smluvních ujednání mezi městem a bývalým zhotovitelem dojít nemělo. Nicméně je třeba vidět, že se v daném případě jedná o mimořádně složitou stavbu a ze strany bývalého zhotovitele byly účtovány agregované položky, kde bylo obtížné specifikovat, zda jsou již prostavěny, spíše tu šlo o to, z kolika procent ta která z položek již zhotovitelem byla zrealizována. Navíc všechny faktury byly schváleny technickým dozorem investora. Další věcí je, že ona pohledávka, která zhruba ve výši 7 mil. Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení, se bude přezkoumávat, může se stát i to, že ji insolvenční správce popře a v následném soudním řízení se může ukázat, že ve skutečnosti se jedná o částku nižší. Úplným nesmyslem je pak tvrzení, že se na úřadě „řeší další 4 miliony, které do září odtekly do krachující firmy“. Žádné 4 miliony do krachující firmy samozřejmě neodtekly, jde o náklady stavby v mezidobí mezi 15.8.2022, kdy město odstoupilo od smlouvy s Raeder & Falge a 30.9.2022, kdy byla podepsána smlouva se Swietelsky Rail, konkrétně jde o náklady na geodetické práce, ostrahu a výluky v tomto období, zaplacené jiným subjektům než RF. To, zda i tyto 4 mil. Kč jsou škodou, za kterou městu odpovídá Raeder & Falge, je složitou právní otázkou, kterou se v krátké lhůtě do odchodu místostarosty Hrubého z funkce nepodařilo uspokojivě vyřešit. Úpadek RF byl prohlášen 7.10.2022 s tím, že přihlášky se musí podat do dvou měsíců, tedy do 7.12.2022. Oněch 7 mil. Kč bylo přihlášeno 18.10.2022, těsně před odchodem bývalého vedení. Bylo na novém vedení, aby ve zbývajícím čase (do 7.12.2022, tedy asi měsíc a půl) nechalo právně posoudit, zda tyto 4 mil. Kč ještě přihlásit. Výsledek? Současné vedení ještě 15.12.2022 „řeší 4 miliony“, když mu čas k řešení uplynul 7.12.2022. Toto zcela jistě není obraz kompetentního vedení města, je to obraz zcela opačný. Píše-li ODS, že náklady na lávku zhuntují městské finance, můžeme se my ptát, proč koalice, jejím členem ODS byla, nechala předchozí lávku shnít, ač už v roce 2011 prokazatelně měla informace, že lávka může sloužit i nadále, je ovšem třeba ji urychleně opravit, na což tehdejší vedení města nijak nereagovalo. Vymlouvat se na předchozí vedení je vždy snazší, než něco udělat sám…

Co ale v příspěvku ODS nenajdete, je, že bývalé vedení města řešilo také otázku korekce 28 mil. Kč, které muselo zaplatit na počátku roku 2022 z městského rozpočtu. I o tom je v naší Velké inventuře zmínka. Jde o problém, který vznikl ve volebním období let 2010 – 2014, kdy byli místostarosty pánové Tomáš Linda a právě současný místostarosta Michal Pospíšil z ODS. Pokud tedy ODS nyní činí VPM odpovědnou za 7 mil. Kč přihlášených do insolvenčního řízení Reader & Falge, měla by si uvědomit, že za jejím čelným představitelem jde částka 28 milionů, tedy čtyřnásobně větší.

A perlička na závěr!

Ceníme si, že nová koalice věnovala tolik energie a času rozboru našeho dokumentu. Škoda, že podobné úsilí nesměruje k dokončení vlastního programového prohlášení, které nejenže nepředložilo ani na ustavujícím zastupitelstvu, ale i přes slibované zveřejnění do konce kalendářního roku, nesplnilo ani tento slib. Možná by Chebané raději věděli, co koalice (včetně ODS) chytá v příštích 4 letech, než co si (z velké části) vyfabulovala z našeho dokumentu.